Help a Chyngor

GWYBODAETH COVID-19ARCHEBION TALIADAU CLUDO DYCHWELYD CYFRIF EIN SIop DOD YN GYFLENWR

 

Diweddariadau Covid-19

Oherwydd y pandemig, mae newidiadau i'n prosesau ac amseroedd cludo arferol. Darllenwch yn ofalus os gwelwch yn dda.

Mae ein siop yng Nglynllifon wedi ail-agor 4 diwrnod yr wythnos, gyda chanllawiau ymbellhau cymdeithasol mewn grym - gweler y wybodaeth llawn ymhellach i lawr y dudlaen hon. Gallwch osod archeb ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos i gael eu cludo neu eu Casglu o'r Siop

Rydym yn parhau i gadw llygad ar y sefyllfa, mae ein staff i gyd unai yn gweithio o adref neu yn gweithio shifftiau arwahan ac rydym yn parhau i gynnal trefn hylendid a glanhau llym yn ein ystafell pacio. 

Y galw a'r oedi

Rydym yn dal i dderbyn niferoedd uchel o archebion arlein ar hyn o bryd. Oherwydd y sefyllfa, mae oedi mewn derbyn stoc gan ein cyflenwyr, mae gwasanaeth ein cludwyr, y Post Brenhinol, hefyd yn arafach na'r arfer, ac mae'r amser mae'n gymryd i ni brosesu a phacio eich archebion hefyd yn hirach nag arfer. O ganlyniad, plis byddwch yn amyneddgar - gall eich archeb gymryd hyd at 2-3 wythnos i'ch cyrraedd.

Rydym hefyd yn derbyn niferoedd uchel o archebion dros y ffôn. Os ydych yn medru gwneud hynny, plis archebwch ar ein gwefan er mwyn rhyddhau ein staff i ganolbwyntio ar bigo a phacio archebion. Rydym bellach wedi cyfyngu oriau ateb ein llinell ffôn i rhwng 10 y bore a 12 y pnawn Llun i Gwener.

Rydym yn argymell eich bod yn creu cyfrif gyda ni gan y bydd hyn yn eich galluogi i gadw llygad ar statws eich archeb a gweld manylion tracio heb orfod cysylltu â ni am wybodaeth. 

Prynu eitemau yn anrheg

Mae ein nwyddau yn gwneud anrhegion perffaith a gallwn eu hanfon yn syth at y derbynydd - yn syml, rhowch gyfeiriad cludo gwahanol ar y dudalen talu. Gallwch ychwanegu neges anrheg wrth brynu, a gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn blwch neges anrheg ar y dudalen talu. Ni fydd prisiau eitemau yn cael eu harddangos ar yr anfoneb pan mae archeb yn cael ei anfon at rhywun arall.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a'ch amynedd yn ystod y cyfnod hwn.


Archebion

Sut mae prynu rhywbeth?

Gallwch osod eich archeb ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Rhowch yr eitemau y mae arnoch eisiau eu prynu yn eich bag. Gallwch fynd at eich bag ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon bag siopa ar ochr dde'r sgrin.  
Os oes gennych gyfrif wedi'i gofrestru gyda ni eisoes, mewngofnodwch i'ch cyfrif ac yna ewch ymlaen i dalu. 

Os ydych yn gwsmer newydd neu'n westai, fe gewch opsiwn i greu cyfrif neu fynd yn syth trwy’r broses dalu. 

Byddem yn argymell eich bod yn creu cyfrif gan y bydd hyn yn eich galluogi i gadw llygad ar statws eich archeb a gweld hanes eich archebion. 

Yn y ddau achos, bydd angen i chi nodi'r manylion sydd eu hangen i gwblhau eich archeb (h.y. y cyfeiriad cludo a'ch cyfeiriad e-bost). Gwnewch yn siŵr fod eich cyfeiriad a manylion yr archeb a’r taliad yn gywir cyn cadarnhau eich archeb. 

A allaf archebu dros y ffôn?

Os na allwch archebu ar ein gwefan, gallwch archebu drwy ein ffonio ar 01286 831353 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 5pm. Byddem yn argymell eich bod yn archebu eitemau wedi eu personoli ar ein gwefan er mwyn i chi gael sicrhau bod y sillafiad yn gywir. 

Sut fyddaf i'n gwybod eich bod wedi derbyn fy archeb? 

Byddwch yn derbyn dau e-bost ar ôl i'ch archeb gael ei gosod yn llwyddiannus - e-bost cadarnhau archeb gan Adra, ac e-bost gan SagePay neu PayPal i gadarnhau taliad llwyddiannus. Os nad ydych wedi derbyn y ddwy neges e-bost, edrychwch yn eich ffolder post sothach. Os ydych wedi creu cyfrif ar ein gwefan, gallwch hefyd fewngofnodi i'ch cyfrif a gweld yr holl archebion yr ydych wedi eu gwneud. 

A allaf ychwanegu eitemau at orchymyn presennol?

Na ellwch, yn anffodus, oherwydd ein nod yw anfon eich archeb mor gyflym â phosib. Os ydych yn dymuno prynu eitem arall, bydd angen i chi wneud archeb newydd. 

A allaf ganslo archeb unwaith y bydd wedi ei gwneud?

Gallwch ganslo eich archeb hyd at y pwynt y bydd yn cael ei chyflawni. Os yw'ch archeb eisoes wedi'i chyflawni, yn anffodus, ni allwn ei chanslo ond gallwch ei dychwelyd o fewn 14 diwrnod. Rhaid canslo archebion am eitemau wedi eu personoli o fewn 36 awr i wneud yr archeb ac ni ellir eu dychwelyd unwaith y bydd yr archeb wedi ei chyflawni, oni bai bod nam ar yr eitem neu fod yr archeb yn anghywir. 

A allaf newid fy nghyfeiriad cludiant unwaith y bydd fy archeb wedi cael ei gwneud?

Dim ond yn fuan ar ôl gwneud archeb y gallwn newid y cyfeiriad cludiant, felly ffoniwch ni ar 01286 831353 cyn gynted ag y bo modd i weld a allwn wneud hynny i chi. 

Hoffwn brynu eitem fel anrheg, a fydd y pris i’w weld ar yr anfoneb? 

Os ydych yn ychwanegu neges i’w rhoi gydag anrheg wrth brynu eitem, bydd y neges yn ymddangos ar y nodyn cludiant ynghyd â manylion yr eitemau ond dim prisiau.


Taliadau

Pa ddulliau talu mae Adra yn eu derbyn? 

Rydym yn derbyn y cardiau credyd a debyd canlynol: VisaMasterCard, American Express, Maestro/SoloVisa Debit/Electron. Rydym hefyd yn derbyn taliadau trwy PayPal. 

Sut ydw i'n cyfnewid tocyn anrheg, neu’n manteisio ar ostyngiad neu gynnig arbennig?

Os oes gennych god gostyngiad neu Docyn Anrheg, gallwch fewnbynnu’r cod yn y blwch Cod Gostyngiad/Tocyn Anrheg wrth dalu. Rhaid gwario holl werth eich Tocyn Anrheg mewn un pryniant. 

Sut alla i brynu tocyn anrheg i rywun arall?

Gallwch brynu ein Tocynnau Anrheg yma. Mae gennym ddau fath o docyn anrheg – tocynnau anrheg ar-lein a thocynnau anrheg ar gyfer y siop. Er y gallwch brynu'r ddau ar ein gwefan, dim ond ar ein gwefan y gellir gwario tocynnau anrheg ar-lein a dim ond yn ein siop yng Nglynllifon y gellir gwario’r tocynnau anrheg ar gyfer y siop. 


Cludo

Pa opsiynau cludiant ydych chi'n eu cynnig yn y DU?

Mae gwahanol opsiynau cludiant y gallwch eu dewis: 

• Cludiant i'ch cartref (neu unrhyw gyfeiriad arall o'ch dewis): Yn dechrau o £2  
• Casglu o’r siop: Am ddim 

Faint mae cludiant yn ei gostio a phryd fydd yr eitemau’n cyrraedd?

Anelwn at anfon eitemau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich archeb, fel arfer o fewn 1-2 ddiwrnod gwaith. Cludir archebion gan y Post Brenhinol neu Parcelforce.

Bydd eitemau sydd wedi'u personoli neu sy'n cael eu gwneud yn arbennig ar eich cyfer yn cymryd rhagor o amser, gweler y cynnyrch neilltuol am fanylion. Os yw eich archeb yn cynnwys cymysgedd o eitemau wedi'u personoli ac eitemau o'n stoc, mae'n bosib y bydd eich archeb yn cael ei dal yn ôl hyd nes y bydd y pethau i'w personoli yn barod i'w hanfon. Bydd rhai eitemau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol oddi wrth y gwneuthurwyr ar ran Adra.

Cludiant yn y DU: (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel)

Archebion dan £10 - £2 - 2-3 diwrnod
Archebion rhwng £10.00 a £49.99 - £4.50 - 2-3 diwrnod
Archebion dros £50 - AM DDIM - 1-3 diwrnod

Cludiant Rhyngwladol:

Cyfrifir y gost yn ôl pwysau’r eitemau yn eich basged. Nid yw pob eitem yn addas i’w anfon dramor oherwydd eu maint, eu pwysau neu natur y deunydd.

Ewrop
£3 - £14
3-5 diwrnod, Post Awyr Rhyngwladol

UDA
£4 - £20
3-5 diwrnod, Post Awyr Rhyngwladol

Gweddill y Byd 
£4 - £22
5-7 diwrnod, Post Awyr Rhyngwladol

Sut allaf i weld a yw fy archeb wedi cael ei hanfon eto?

Os ydych wedi creu cyfrif, gallwch wirio statws eich archeb trwy fewngofnodi ar y wefan a mynd i'r adran Fy Nghyfrif. 

Oes modd tracio fy mharsel?

Mae'r gallu i dracio parseli yn amrywio yn dibynnu ar werth, maint, pwysau a chyrchfan y parsel. 

Mae modd tracio pob archeb dros £30 o werth. 

Bydd yr e-bost sy’n cadarnhau fod yr archeb wedi ei hanfon yn cynnwys cod tracio y gallwch ei ddefnyddio i olrhain eich archeb. Nid oes modd tracio archebion cludiant rhyngwladol. 

Ydych chi'n cynnig cludiant tramor?

Ydyn, ond ni allwn anfon pob eitem oherwydd eu maint, eu pwysau neu natur eu deunydd. Amcangyfrifir costau cludiant tramor ar gyfer archebion hyd at 2kg yn eich basged siopa. Os yw cynnwys eich basged yn fwy na 2kg, bydd angen i chi gysylltu â ni i gael amcangyfrif o bris y cludiant. 


Dychwelyd

A allaf ddychwelyd eitem?

Hyderwn y byddwch wrth eich bodd â’ch cynnyrch i’r un graddau â ni. Fodd bynnag, os digwydd i chi beidio, medrwch ddychwelyd yr eitemau atom ni o fewn 14 diwrnod gwaith am ad-daliad llawn neu i’w cyfnewid. Rhaid i bob eitem fod heb ei ddefnyddio yn ei bacediad gwreiddiol. 

Os yw eich nwyddau wedi eu difrodi, yn wallus neu’n anghywir, gadewch i ni wybod o fewn 24 awr o’u derbyn trwy'r ffurflen cysylltu â ni neu drwy ffonio 01286 831353 ac fe wnawn ein gorau i’w hamnewid. 

Ni ad-delir costau postio a phecynnu ac eithrio os yw’r nwyddau’n wallus neu’n anghywir. 

Yn sgil natur nwyddau wedi’u personoli, ni allwn gynnig ad-daliad arnynt. Os yw’r hyn sydd wedi ei bersonoli yn anghywir oherwydd camgymeriad gennym ni, neu os yw’r nwyddau yn wallus, fe wnawn gynnig ad-daliad llawn neu amnewid yr eitem heb unrhyw gost ychwanegol. 

Am resymau hylendid ni fedrwn gyfnewid na rhoi ad-daliad am glustdlysau tyllog.

Sut ydw i'n dychwelyd eitem?

Gwnewch yn siŵr fod pob parsel wedi ei selio a'i amddiffyn yn dda a’ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a’r rheswm dros eu dychwelyd. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd cynnyrch ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau coll neu rai a ddifrodir yn ystod cludiant. Gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau i'n siop yng Nglynllifon. 

Ni ellir ad-dalu costau postio eitemau yn ôl atom oni bai bod y nwyddau yn ddiffygiol neu'n anghywir. 

A allaf ddychwelyd fy archeb ar-lein i'r siop? 

Gallwch, mi allwch ddychwelyd eitemau rydych wedi eu prynu trwy www.adrahome.com i'n siop yng Nglynllifon. 


Cyfrif

Oes angen i mi sefydlu cyfrif i wneud archeb?

Nac oes, does dim angen i chi fod â chyfrif i siopa gyda ni ar-lein. I brynu heb gofrestru, defnyddiwch y dewis i dalu fel gwestai.  
Mae manteision i gofrestru ar-lein, dyma rai ohonynt: 

• Gwneud prynu yn y dyfodol yn gyflymach gan na fydd angen i chi byth lenwi gwybodaeth eich cyfrif eto

• Gallu olrhain statws eich archeb gyfredol yn hwylus a gweld hanes eich archebion 

Sut alla i greu cyfrif?

Mae cofrestru cyfrif ar ein gwefan yn hawdd iawn. Cliciwch ar y botwm Mewngofnodi a llenwch y ffurflen gyda'ch enw a'ch cyfeiriad e-bost a dewiswch gyfrinair. 

Dim ond munud o’ch amser y bydd creu cyfrif yn ei gymryd ac ni fydd angen i chi byth lenwi eich manylion eto. Yn yr adran Fy Nghyfrif, gallwch hefyd gael mynediad at eich manylion, cyfeiriadau a gwybodaeth talu, lle gallwch eu golygu yn ogystal â gwirio hanes eich archebion. 

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair 

Os ydych chi wedi anghofio'ch cyfrinair, cliciwch ar Wedi anghofio eich cyfrinair? Ar y dudalen mewngofnodi / cofrestru. Byddwn yn anfon e-bost atoch sy'n cynnwys dolen i osod cyfrinair newydd.

Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif - beth allaf ei wneud?

Os ydych yn cael problemau mewngofnodi i'ch cyfrif, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno’r cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair cywir ar gyfer eich cyfrif presennol. Os ydych chi'n parhau i gael problemau wrth fewngofnodi, anfonwch neges atgoffa ‘Wedi anghofio eich cyfrinair’ i’ch cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr e-bost a'r cyfrinair cywir ar gyfer mewngofnodi. Am fwy o help, cysylltwch â ni.

Sut alla i wirio manylion a gwybodaeth fy nghyfrif? 

Mae gwirio manylion eich cyfrif, cyfeiriadau, hanes eich archebion a’ch tanysgrifiad i’r cylchlythyr yn hawdd iawn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mewngofnodi a mynd i adran Fy Nghyfrif.

A yw fy ngwybodaeth yn ddiogel ac yn breifat?

Yn Adra, rydym yn gofalu ein bod yn amddiffyn eich preifatrwydd ac yn diogelu'ch gwybodaeth. Ni fyddwn byth yn datgelu eich manylion personol i drydydd partïon.  
Rydym yn defnyddio SagePay i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel ac o gyrraedd defnyddwyr eraill y rhyngrwyd.


Ein Siop yng Nglynllifon

**DIWEDDARIAD COVID-19**

Mae ein siop yng Nglynllifon wedi ail-agor 4 diwrnod yr wythnos (oriau agor y 'gaeaf' am y tro - manylion isod). Cofiwch ddilyn yr arwyddion wrth ddod i mewn ac wrth gerdded o gwmpas y siop. Dim ond un teulu/swigen sy'n cael bod yn y siop ar yr un adeg, mae angen i bawb ddiheintio eu dwylo wrth gyrraedd ac aros ger y fynedfa nes fod aelod o staff yno i'ch hebrwng. Mae system un ffordd mewn grym - mynedfa trwy'r drws ffrynt yn unig ac allan trwy'r drws ochor. Er mwyn lles pawb, plis peidiwch â dod i'r siop os oes gennych symtomau'r feirws. Diolch am eich cyd-weithrediad!

---

Ble mae'r siop?

Mae'n siop wedi'i lleoli mewn hen felin goed sy'n adeilad wedi'i restru ac yn llawn cymeriad ym Mharc Glynllifon ger pentref Llandwrog ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, ger Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY

Beth yw oriau agor y siop?

Oriau Agor yr Haf (Ebrill i Medi):

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Dydd Llun tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm

Oriau Agor y Gaeaf (Hydref i Mawrth):

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos, a phob dydd yn ystod gwyliau hanner tymor ysgol. Hefyd ar agor pob dydd drwy gydol mis Rhagfyr.
Dydd Iau tan ddydd Sadwrn: 10am-5pm
Dydd Sul: 11am-4pm


Dod yn gyflenwr i Adra

Sut ydw i'n dod yn gyflenwr?

Rydym wastad yn chwilio am gyflenwyr newydd er mwyn sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei werthu o hyd yn gyffrous. Rhaid i bopeth yr ydym yn ei werthu fod naill ai’n wedi ei wneud yng Nghymru, wedi ei gynllunio gan ddylunwyr o Gymru neu'n gwneud nodwedd o’r iaith Gymraeg. Os yw'ch cynnyrch yn cyd-fynd â'n meini prawf, anfonwch wybodaeth ynghyd â lluniau a phrisiau atom i'w hystyried trwy ein tudalen Cysylltu â Ni.