Cludo a Dychwelyd

Cludo

Pris cludo safonol yn y DU yw 4.95.
Anelwn at anfon eitemau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich archeb. Caniatewch 2-7 niwrnod gwaith ar gyfer eu cludo. Cludir archebion gan y Post Brenhinol 24 neu Parcelforce 24/48.

Bydd eitemau syn cael eu gwneud yn arbennig ar eich cyfer yn cymryd rhagor o amser, gweler y cynnyrch neilltuol am fanylion. Bydd rhai eitemau yn cael eu dosbarthu yn uniongyrchol oddi wrth y gwneuthurwyr ar ran Adra.

Codir cost arbennig ar gyfer cludiant tramor a chludiant tu hwnt i dir mawr Prydain. Cysylltwch ni or +44 (0)1286 831353 neu ebostio post@adrahome.com am ddyfynbris a chadarnhad y gall yr eitem gael ei phostio.

Gallwch hefyd gasglu eich harcheb o'n siop yng Nglynllifon heb dalu pris cludiant. Dewiswch 'Parc Glynllifon' ar y dudalen 'Gwybodaeth cludo' wrth dalu am eich harcheb. Byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd eich harcheb yn barod i'w chasglu. Mae oriau agor, cyfeiriad a chyfarwyddiadau i'r siop ar y dudalen 'Ein siop yng Nglynllifon'.

Pan fyddwn yn anfon eich archeb, bydd statws eich archeb yn newid i 'Delivered' ond ni fydd eich parsel o anghenrhaid yn cyrraedd ar y diwrnod y newidiwyd statws eich archeb.

Dychwelyd

Hyderwn y byddwch wrth eich bodd ch cynnyrch ir un graddau ni. Fodd bynnag, os digwydd i chi beidio, medrwch ddychwelyd yr eitemau atom ni, neu at y gwneuthurwr pan fo hynnyn berthnasol, o fewn 14 diwrnod gwaith am ad-daliad llawn neu iw cyfnewid. Rhaid i bob eitem fod heb ei ddefnyddio yn ei bacediad gwreiddiol. Gwnewch yn siŵr fod pob parsel wedi ei selio a'i amddiffyn yn dda ach bod wedi cynnwys manylion yr archeb ar rheswm dros eu dychwelyd. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd cynnyrch ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau coll neu rai a ddifrodir yn ystod cludiant. Gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau i'n siop yng Nglynllifon.

Os yw eich nwyddau wedi eu difrodi, yn wallus neun anghywir, gadewch i ni wybod o fewn 24 awr ou derbyn naill ai ar y ffn neu drwy ebost ac fe wnawn ein gorau iw hamnewid. Dylair nwyddau gael eu dychwelyd atom ynghyd r pacediad gwreiddiol o fewn 7 niwrnod ou derbyn.

Ni ad-delir costau postio a phecynnu ag eithrio os ywr nwyddaun wallus neun anghywir.

Yn sgil natur nwyddau wediu personoleiddio, ni allwn gynnig ad-daliad arnynt. Os ywr personoleiddiad yn anghywir oherwydd camgymeriad gennym ni, neu os ywr nwyddau yn wallus, fe wnawn gynnig ad-daliad llawn neu amnewid yr eitem heb unrhyw gost ychwanegol.

Am resymau hylendid ni fedrwn gyfnewid na rhoi ad-daliad am glustdlysau tyllog.

Yn Ôl