Amodau Defnyddio

Maer Wefan hon yn eiddo i Adra ac yn cael ei gweithredu gan Adra. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ni:

Ffn: +44 (0)1286 831353; neu
e-bost: post@adrahome.com; neu
ysgrifennwch at:
Adra (Cymru) Cyf.
8 Beddgwenan
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LL

1. TELERAU AC AMODAU CONTRACT

Yn y Telerau ac Amodau hyn (oni bai bod y cyd-destun yn gofyn yn benodol fel arall) mae gan y geiriau canlynol yr ystyron canlynol:

Mae "Adra" yn golygu Adra (Cymru) Cyf. (Rhif Cwmni: 6271008) sydd i swyddfa gofrestredig yn 8 Beddgwenan, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5LL;
Mae "Contract" yn golygur cytundeb rhwng Adra ar Prynwr ar gyfer pryniant yr eitemau gan ymgorfforir Telerau ac Amodau hyn;
Golyga "Eitemau" yr eitemau syn cael eu cyflenwi neu eu caffael gan Adra au prynu gan y Prynwr ar deleraur Contract, fel y manylir yn yr Archeb neu ar y Wefan;
Golyga Eiddo Deallusol unrhyw a phob nod masnach, hawliau cynllun cofrestredig neu heb eu cofrestru, patrymau or DU neu rai estron, hawlfraint, gwybodaeth gyfrinachol, enwau busnes neu fasnach, hawliau bas data, gallu, technoleg a hawliau eiddo deallusol eraill (ac unrhyw gymwysiadau ar gyfer y rhain) prun ai ydynt wedi eu cofrestru neu peidio mewn unrhyw wlad;
Golyga Archeb yr archeb prynu syn cynnwys manylion yn ymwneud r eitemau;
Maer "Prynwr yn golygur person, y ffyrm, cwmni neu sefydliad arall syn prynur eitemau gan Adra; ac
Mae Gwefan yn golygu unrhyw wefan a weithredir gan Adra o bryd iw gilydd er mwyn gwerthu eitemau.

2. SAIL Y CONTRACT

2.1 Ymgorfforir y Telerau ac Amodau hyn ym mhob Contract gan Adra er mwyn gwerthur Eitemau a dymar unig amodau y bydd Adra yn delio arnynt gydar Prynwr. Eithrir pob telerau, amodau neu gynrychioliadau eraill or Contract, gan gynnwys unrhyw delerau ac amodau y gall y Prynwr awgrymu eu cymhwyso o dan unrhyw Gontract ar Telerau ac Amodau hyn fydd flaenaf ac yn rheolir Contract er mwyn eithrio yn llwyr unrhyw delerau clir neu ymhlyg (ir graddau a ganiateir gan y gyfraith).

2.2 Drwy archebu Eitemau gan ddefnyddior Wefan, maer Prynwr yn cytuno i ymrwymo ir Telerau ac Amodau hyn.

2.3 Nid ywr Telerau ac Amodau hyn yn effeithio hawliau statudol y Prynwr.

2.4 Ni fydd unrhyw ddatganiad, disgrifiad, gwybodaeth, sicrwydd neu argymhelliad a gynhwysir mewn unrhyw gatalog, rhestr brisiau, hysbyseb neu gyfathrebu neu a wneir ar lafar gan unrhyw un o asiantau, cynrychiolwyr neu gyflogai Adra yn cael ei ddehonglin wahanol mewn unrhyw ffordd i unrhyw un or telerau ac amodau o dan y Contract.

2.5 Maer holl ddarluniau a gynhwysir ar y Wefan at ddibenion darluniadol yn unig ac fei bwriedir yn unig er mwyn rhoi disgrifiad cyffredinol ac/neu drosolwg or Eitemau a ddisgrifir yno ac nid ydynt yn rhan or Contract.

2.6 Bydd unrhyw brisiad ysgrifenedig, amcangyfrif ac/neu bris a hysbysebir yn wahoddiad i drafod ac ni fydd unrhyw gontract ymrwymedig yn cael ei chreu drwy roi Archeb ar y Wefan neu fel arall.

2.7 Maer holl Archebion a wneir gan y Prynwr drwy gyfrwng y Wefan neu fel arall yn gyfystyr chynnig i brynur Eitemau. Ni fydd cynnig or fath yn cael ei ystyried i gael ei dderbyn gan Adra hyd nes ei fod wedi anfon cadarnhad danfon ir Prynwr. Ni fydd unrhyw gydnabyddiaeth or Archeb a anfonir gan Adra ir Prynwr boed hynny ar lafar neu yn ysgrifenedig yn gyfystyr derbyn cynnig y Prynwr.

2.8 Bydd y Contract yn berthnasol ddim ond ir rhai hynny sydd u hanfoniad wedi ei gadarnhau gan Adra yn eu cadarnhad o ddanfoniad. Ni fydd gan Adra ddyletswydd i gyflenwi unrhyw Eitemau eraill allai fod wedi bod yn rhan or Archeb hyd nes y bydd danfoniad Eitemau or fath wedi ei gadarnhau mewn cadarnhad danfoniad ar wahn.

2.9 Mae cyfeiriad at unrhyw ddeddf neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys cyfeiriad at y ddeddf neur ddarpariaeth statudol fel y caiff ei newid, ei ymestyn neu ei ailddeddfu o dro i dro.

2.10 Mae gan Adra hawl llawn i amrywior Telerau ac Amodau hyn o dro i dro ac ar ei ddewis ei hun am ba bynnag reswm gan gynnwys, ond heb gyfyngiadau, newidiadau yng nghyflwr y farchnad; newidiadau mewn technoleg; newidiadau mewn dulliau talu; newidiadau mewn deddfau neu anghenion deddfwriaethol perthnasol a newidiadau yng ngalluoedd ei systemau.

3. STATWS CWSMERIAID

Drwy wneud archeb drwy ein safle, maer Prynwr yn sicrhau ei fod ef/hi:

3.1 yn gyfreithiol y gallu mynd i gontract ymrwymedig; ac

3.2 yn o leiaf 18 oed.

4. CYWIRDEB Y CYNNWYS

Tra mae Adran ymdrechu i sicrhau bod disgrifiadau, atgynhyrchiadau ffotograffig a manylion Eitemau ar y Wefan yn gywir, gallai fod rhai amrywiadau yn sgil y broses atgynhyrchu ffotograffig, meddalwedd y rhyngrwyd neur system gyfrifiadurol a ddefnyddir a natur gwaith llaw rhai Eitemau. Ni fydd Adra yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw amrywiad or fath neu ganlyniadau hynny.

5. DANFON

5.1 Cost danfon safonol y DU yw 4.95 yr archeb (oni bai ei fod wedi ei nodin wahanol ar y Wefan). Codir pris postio dramor, ar tu allan ir DU, yn l y gost. Os yw Eitem i gael ei hanfon dramor, dylair Prynwr gysylltu ag Adra ar +44 (0)1286 831353 neu e-bost post@adrahome.com am bris a chadarnhad y gellir anfon yr Eitem drwyr post.

5.2 Bydd unrhyw amser neu ddyddiad a roddir ar gyfer danfon Eitemau prun ai ydyw wedi ei nodi yn yr Archeb neu beidio, a roddir gan Adra yn cael ei gymryd fel amcan a wnaed gan Adra mewn ffydd ond ni fydd yn ymrwymo Adra fel teleraur contract neu fel arall.

5.3 Nid yw amser danfon yn bwysig at bwrpas y Contract ac ni fydd Adra yn atebol i unrhyw golled neu ddifrod a gafodd y Prynwr o ganlyniad i unrhyw fethiant i ddanfon o fewn amser penodol neu erbyn dyddiad penodol neu o ganlyniad ir oedi sut bynnag yi hachoswyd.

5.4 Ni fydd Adra yn atebol am oedi yn y danfon a achoswyd gan eu dosbarthwyr neu unrhyw drydydd parti.

5.5 Bydd risg yn yr Eitemaun cael ei drosglwyddo ir Prynwr ar adeg dosbarthu ir Prynwr a bydd y Prynwr yn yswirior Eitemau yn erbyn colled a difrod gan dn a phob risg arall y mae posibl yswirio yn ei erbyn or adeg honno nes y bydd y pris amdano wedi ei dalu yn llawn ac arian wedi clirio. Bydd y Prynwr yn dal ar ymddiriedaeth dros Adra unrhyw arian yswiriant a dderbyniwyd o ganlyniad i golled neu ddifrod or fath.

5.6 Pan fydd eitemau wedi eu danfon fesul rhan o dan y Contract bydd pob rhan yn cael ei hystyried i gael ei gwerthu o dan Gontract ar wahn ac ni fydd unrhyw fethiant ar ran Adra o ran danfon rhan benodol neu unrhyw wallau mewn gwneuthuriad neu ddefnyddiau syn effeithio ar unrhyw ran yn rhoir hawl ir Prynwr wadur Contract o ran unrhyw rannau sydd iw danfon neu wrthod neu atal taliad am unrhyw Eitemau a ddanfonwyd.

5.7 Bydd y Prynwr yn cytuno nad yw Adran 32(3) o Gwerthu Eitemau Nwyddau 1979 yn gymwys ir Eitemau a anfonir gan Adra.

6. RHYBUDD O BEIDIO DANFON, PRINDER NEU NWYDDAU WEDI EU DIFRODI

6.1 Bydd y Prynwr yn rhoi gwybod i Adra am unrhyw brinder neu ddifrod i Eitemau a ddanfonwyd o fewn 24 awr or danfoniad neu gasgliad, a bydd hysbysiad or fath yn cael ei gadarnhau mewn ysgrifen gan y Prynwr o fewn 7 diwrnod ir danfon.

6.2 Ni fydd unrhyw gyfrifoldebau am brinder neu ddifrod yn cael eu derbyn gan Adra pe bair Prynwr yn methu rhoi gwybod i Adra am hynny o fewn y cyfnod a nodwyd.

6.3 Os yw personoli Eitem yn anghywir o ganlyniad i gamgymeriad gan Adra, neu os yw Eitem yn ddiffygiol wrth gyrraedd, bydd Adra yn cynnig ad-daliad llawn neun cynnig Eitem yn ei lle am y pris sylfaenol.

7. TROSGLWYDDO HAWL

7.1 Bydd perchnogaeth yr Eitemau yn parhau gydag Adra yn unig hyd nes y bydd y Prynwr wedi talur pris y cytunwyd arno i Adra yn llawn ar arian wedi clirio am yr holl Eitemau o dan y Contract ac unrhyw gontract arall rhwng y parton.

7.2 Maer Prynwr yn cydnabod bod y Prynwr yn meddu ar yr Eitemau fel derbynnydd i Adra yn unig hyd nes y bydd eu pris wedi ei dalu yn llawn ar arian wedi clirio i Adra o dan Gymal 7.1 uchod.

8. PRIS

8.1 Maer holl brisiau a nodir yn cynnwys TAW ac oni bai bod hynny wedi ei nodin benodol, feu seilir ar gostau cyfredol ar y dyddiad prisio.

8.2 Maer Prynwr yn gyfrifol am dalur holl gostau syn ymwneud danfon, pacio a threthi ac ardoll perthnasol eraill yn ymwneud r eitemau.

8.3 Gall prisiaur Eitemau gael eu hamrywio er mwyn cymryd i ystyriaeth amrywiadau mewn llafur, deunyddiau neu gostau eraill ers dyddiad prisiad Adra neu (os na chyhoeddir prisiad) Archeb y Prynwr. Mae Adran cadwr hawl i addasur pris ar yr anfoneb syn daladwy yn l swm y cynnydd neur gostyngiad mewn costau or fath wedi ir pris gael ei nodi a bydd yr anfoneb wedi ei addasu yn daladwy fel pe bain bris gwreiddiol y Cytundeb.

9. TALIAD

9.1 Maer holl brisiau a nodir ar y wefan mewn punnoedd sterling (). Bydd pris Eitem fel yi nodir ar y Wefan o dro i dro, ac eithrio mewn achosion o gamgymeriad amlwg.

9.2 Maer Wefan yn cynnwys nifer fawr o Eitemau ac maen bosibl o hyd, er gwaethaf ymdrechion gorau Adra, y bydd rhai Eitemau a restrir ar y Wefan wedi eu prision anghywir. Bydd Adra fel arfer yn gwirior pris fel rhan or gweithdrefnau dosbarthu fel, pan fydd pris cywir Eitem yn is nar pris a nodir ar y Wefan, bydd y Prynwr yn talur pris lleiaf or ddau yma. Os yw pris cywir Eitem yn uwch nar pris a nodir ar y Wefan, bydd Adra, yn l ei benderfyniad ei hun, naill ain cysylltu r Prynwr am gyfarwyddiadau cyn dosbarthur Eitem sydd wedi ei phrision anghywir, neu yn gwrthod yr Archeb o ran yr Eitem hon ac yn rhoi gwybod ir Prynwr am hynny.

9.3 Mae Adran derbyn taliad drwy Visa, MasterCard, Maestro/Solo neu Visa Debit/Electron.

9.4 Os ywr Prynwr yn siopa or tu allan ir DU, bydd cwmni cerdyn credyd y Prynwr yn trosir gweithrediad i arian lleol y Prynwr. Cyfrifoldeb y Prynwr yn unig fydd unrhyw daliadau ychwanegol a ddioddefir yn sgil trosi arian or fath. Cyfrifoldeb y Prynwr fydd unrhyw ddyletswyddau tollau neu fewnforio a godir unwaith y bydd yr Eitem yn cyrraedd pen ei daith yng ngwlad y Prynwr gan nad oes gan Adra unrhyw reolaeth dros y taliadau hyn ac ni all eu rhagweld.

9.5 Bydd cerdyn credyd/debyd y Prynwr yn cael ei awdurdodi cyn gynted a syn ymarferol bosibl wedi i Archeb y Prynwr gael ei gosod ai phrosesu ond ni fydd y Prynwr yn gorfod talu am werth yr Eitem nes y bydd wedi ei dosbarthu.

9.6 Mae prisiau Eitemau a chyflenwad ohonynt yn gallu newid yn ddirybudd ond ni fydd newidiadaun effeithio ar archebion o ran y rhai mae Adra wedi anfon cadarnhad eu dosbarthu. Ychwanegir cost postio a phacio at yr Archeb fel y nodir ar y Wefan.

9.7 Anfonir e-bost i gadarnhau pethau pan fydd Archeb wedi ei gosod ac eto pan fydd Archeb or fath wedi ei dosbarthu.

9.8 Os bydd y Prynwr yn methu gwneud taliadau pan fyddant yn daladwy, gall Adra ar ei ddewis ei hun ac yn ddiduedd i unrhyw hawliau neu welliannau eraill allai fod ganddo o dan y contract:

9.8.1 atal unrhyw ddanfoniad pellach nes y gwneir taliad; ac/neu

9.8.2 gwadur Contract;

A bydd gan Adrar hawl i godi llog (cyn ac ar l dyfarnu) ar y balans sydd yn weddill or holl gyfrifon syn ddyledus o ddyddiad yr anfoneb hyd amser taliad wedi ei gyfrifo ar gyfradd ddyddiol ar raddfa o 4% yn uwch nar raddfa sylfaenol o dro i dro o Fanc Barclays Plc.

9.9 Mae amser gwneud taliadau yn hanfodol at ddibenion y Contract.

9.10 Ni fydd gan y Prynwr yr hawl i ddal yn l ar daliad o unrhyw faint syn daladwy o dan y Contract (neu unrhyw gontract arall rhwng y parton) oherwydd achos syn cael ei ddadlau gan y Prynwr o ran nwyddau diffygiol neu unrhyw dor-contract arall, ac ni all y Prynwr gael yr hawl i ddal hyn yn erbyn unrhyw swm syn daladwy o dan y Contract (neu unrhyw gontract arall rhwng y parton) i Adra unrhyw arian sydd neu sydd wedi eu dynodi yn daladwy i Adra.

10. CYFLENWI NWYDDAU A DILEU ARCHEBION

10.1 Gall y Prynwr ddileu Archeb am unrhyw reswm cyn belled nad ywr Eitemau wedi eu dosbarthu. Os ywr Eitemau wedi eu dosbarthu, bydd y weithdrefn a nodir yng nghymal 11 isod yn cael ei chymhwyso.

10.2 Ar gyfer Eitemau syn cael eu gwneud yn arbennig ar eich cyfer, gall y Prynwr newid neu ddileu Archeb o fewn 48 awr wedi cydnabod bod Archeb or fath wedi ei hanfon. Mae Adran cadwr hawl i godi 100% or gost am unrhyw Eitem syn cael eu gwneud yn arbennig ar eich cyfer pe bair dileu yn digwydd ar l 48 awr. Er mwyn dileu archeb, e-bostiwch Adra yn post@adrahome.com neu ffoniwch Adra ar 01286 831353 rhwng 10:00 yb -4:00 yh, dydd Llun i ddydd Gwener.

11. DYCHWELYD

11.1 Os ywr Prynwr yn contractio fel Defnyddiwr (fel yi diffinnir yn Rheoliadau Amddiffyn Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000), gall y Prynwr ddileur Contract a dychwelyd yr Eitemau o fewn un deg pedwar diwrnod gwaith, gan gychwyn ar y diwrnod ar l danfon y Cynnyrch. Yn yr achos hwn, bydd y Prynwr yn derbyn ad-daliad llawn or pris a dalwyd am yr Eitemau yn unol n polisi ad-daliadau. Nid yw darpariaethau rheoliadau Amddiffyn Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000 yn addas ar gyfer nwyddau personol ac ni fydd Adra yn cynnig ad-daliadau ar Eitemau or fath (oni bai bod Eitemau or fath yn ddiffygiol).

11.2 Rhaid dychwelyd Archebion a ddilwyd i Adra ar unwaith, yn yr un cyflwr y cawsant eu derbyn gan y Prynwr ac ar gost a risg y Prynwr ei hun. Mae gan y Prynwr ddyletswydd cyfreithiol i gymryd gofal rhesymol or Eitemau trau bod yn ei feddiant/ ei meddiant.

11.3 Rhaid i bob Eitem gaiff ei dychwelyd fod heb ei defnyddio ac yn ei phaciau gwreiddiol.

11.4 Pan fydd Prynwr yn dychwelyd Eitem i Adra:

11.4.1 oherwydd bod y Prynwr wedi dileur Contract yn unol Chymal 11.1 uchod, bydd Adran prosesur ad-daliad syn ddyledus ir Prynwr cyn gynted ag syn rhesymol bosibl ac o dan unrhyw amgylchiadau, o fewn 30 diwrnod ir Prynwr roi rhybudd o ddileu. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd Adran ad-dalu pris yr Eitem yn llawn. Fodd bynnag, bydd y Prynwr yn gyfrifol am gost dychwelyd yr Eitem i Adra.

11.4.2 Os mair rheswm dros ddychwelyd yr Eitem yw bod y Prynwr yn credu bod yr Eitem yn ddiffygiol, bydd Adran cynnal profion syn rhesymol angenrheidiol er mwyn profi a ywr Eitem yn gweithio. Os, wedi cynnal profion or fath, y daw Adra ir canlyniad bod yr Eitem o ansawdd derbyniol o fewn ystyr y Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 fel yi diwygiwyd, ni fydd Adra o dan unrhyw rwymedigaeth i gynnig unrhyw ad-daliad a gall yn l ei benderfyniad ei hun, ddewis naill ai:

11.4.2.1 gynnig ad-daliad rhannol neu ad-daliad llawn fel y tybia syn addas;

11.4.2.2 anfon yr Eitem wreiddiol yn l ir Prynwr ar gost y Prynwr; neu

11.4.2.3 weithredu camau rhesymol eraill fel y bydd Adran tybio syn addas.

11.5Wrth ddychwelyd Eitemau, cyfrifoldeb y Prynwr yw trefnu a thalu am ddychwelyd yr Eitemau i Adra. Dylair Prynwr sicrhau bod pob parsel wedi eu selio au gwarchod yn ddigonol a bod y Prynwr wedi cwblhau a chynnwys ffurflen ddychwelyd.

11.6 Mae Adra yn argymell yn gryf bod y Prynwr yn cael prawf postio ar gyfer unrhyw Eitemau gaiff eu dychwelyd gan na all Adra dderbyn cyfrifoldeb dros Eitemau sydd wedi mynd ar goll neu wedi eu difrodi wrth gael eu cludo.

11.7 Ni fydd costau postio a phacio a ddaw i ran y Prynwr mewn cysylltiad ag Eitemau a ddychwelir, yn cael eu had-dalu oni bai bod y nwyddaun ddiffygiol neu wedi eu difrodi.

11.8 Am resymau hylendid ni all Adra ad-dalu na newid clustdlysau tyllog.

12. GWERTHIANT DRWYR WEFAN

12.1 Ni roddir caniatd i gopo, atgynhyrchu, addasu na lawrlwythor Wefan neu unrhyw ran o safle or fath ac yn benodol ni ellir atgynhyrchu unrhyw beth ar safle or fath ar gyfer ei ddefnyddio mewn unrhyw gyhoeddiad, neu ei ddosbarthu at unrhyw bwrpas heb ganiatd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Adra.

12.2 Bwriedir unrhyw wybodaeth a geir ar y Wefan fel canllaw yn unig a gellir newid yr eitemau ar prisiau ynddi yn ddirybudd. Ni roddir unrhyw gynrychiolaeth na sicrwydd ynglŷn chyflawnder neu gywirdeb unrhyw wybodaeth ar y Wefan na bod gwybodaeth or fath yn gyfredol.

12.3 Pan fydd y Wefan wedi ei gor-gysylltu ag unrhyw safle a weithredir gan drydydd parti, nid yw Adran derbyn unrhyw gyfrifoldeb o ran unrhyw gynnyrch, gwasanaeth, deunydd neu wybodaeth ar safle or fath. Ni fydd presenoldeb safle or fath yn golygu bod Adran cymeradwyo nac yn ardystio safle or fath.

12.4 Nid fydd Adran atebol am ddifrod i, neu firysau allai effeithio, unrhyw offer cyfrifiadurol, meddalwedd, data neu eiddo arall o ganlyniad i fynd ar y Wefan, neu chwilior Wefan neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd, testun neu lun.

12.5 Ni fydd Adran atebol am unrhyw ddifrod, colled, costau, neu wariant a ddioddefir gan y Prynwr o ganlyniad i unrhyw amser lawr (sef y cyfnod pan na fydd y Wefan ar gael at ddefnydd y Prynwr am pa reswm bynnag) ar y Wefan.

13. EIDDO DEALLUSOL

13.1 Cedwir pob hawl Eiddo Deallusol a gynhwysir mewn deunyddiau neu wybodaeth ar y Wefan ym mherchnogaeth Adra neu berchennog cofrestredig Eiddo Deallusol or fath.

13.2 Nid yw cyflenwi unrhyw Eitemau o dan y Contract yn cyflwyno unrhyw hawliau ir Prynwr ddefnyddio unrhyw Eiddo Deallusol gan Adra heb ganiatd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Adra a bydd Eiddo Deallusol or fath yn aros ym meddiant Adra bob amser. Nid yw cyflenwi Eitemau o dan y Contract yn awgrymu unrhyw hawl ir Prynwr ddefnyddio unrhyw Eiddo Deallusol sydd gan Adra nac unrhyw indemniad yn erbyn torri hawliau Eiddo Deallusol trydydd parton gan Adra.

14. ATEBOLRWYDD

14.1 Ni fydd Adra nai gyflogwyr, asiantau neu isgontractwyr, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath (ar wahn i farwolaeth neu niwed personol o ganlyniad i esgeulustod Adra) boed hynnyn uniongyrchol neun anuniongyrchol (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i golli elw, colli busnes, gwacd ewyllys da neu fel arall) a achoswyd yn uniongyrchol neun anuniongyrchol gan unrhyw esgeulustod neu weithred gamweddus arall neu anwaith neu dorri dyletswydd statudol ar ran Adra neu ar ran unrhyw un oi weithwyr, asiantau neu isgontractwyr mewn cysylltiad ag neun codi or Contract neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddatganiad a roddir neu a wneir (neu gyngor na roddir neu na wneir) gan neu ar ran Adra (ar wahn i gynrychioliad a wneir drwy dwyll). Cymerir y cymal hwn gan Adra fel ymddiriedolwr dros ei weithwyr, asiantau ai isgontractwyr.

14.2 Mae Adra, drwy hyn, yn eithrio ir graddau llawnaf a ganiateir yn l y gyfraith, holl amodau, sicrwydd ac amodiad, clir neu ymhlyg, statudol, arferol neu fel arall, oni bai am eithriad or fath, fyddai neu allai ymgynnal o blaid y Prynwr.

14.3 Bydd y Prynwr yn indemnio ac yn cadw Adra wedi ei indemnio rhag unrhyw golled, costau, gwariant, ceisiadau, hawliadau (neu mewn unrhyw fodd arall o gwbl) a ddioddefir gan Adra mewn cysylltiad ag unrhyw weithred neu ddiffygdalu ar ran y Prynwr yn ymwneud r Contract.

14.4 Nid yw Adran gwneud unrhyw gynrychiolaeth na sicrwydd nad yw defnyddior Eitemau yn torri hawliau unrhyw drydydd parti ac nid yw Adran derbyn unrhyw atebolrwydd yn hyn o beth.

15. DIFFYGDALU NEU FETHDALIAD PRYNWR

Pe digwyddai fod:

15.1 y Prynwr fod yn torri unrhyw un oi rwymedigaethau o dan y Contract; neu

15.2 unrhyw atafaeliad neu weithrediad yn cael ei godi ar eiddo neu asedaur Prynwr; neu

15.3 y Prynwr (yn unigolyn neun bartneriaeth) yn gwneud neun cynnig gwneud unrhyw gytundeb gwirfoddol neu gyfansoddiad gydai gredydwyr neun dod yn fethdalwr neu pe cai unrhyw ddeiseb methdaliad ei chyflwyno yn ei erbyn; neu

15.4 gan y Prynwr (a hwnnwn gwmni) dderbyniwr gweinyddol neu weinyddwr wedi ei apwyntio neun gwneud trefniant gydai gredydwyr neun cychwyn cael ei ddirwyn i ben; neu

15.5 fel arall os ywr Prynwr yn methu thalu ei ddyledion ar yr adeg y maent yn ddyledus, bydd Adra ar ei ddisgresiwn ei hun yn unig, a heb duedd tuag at unrhyw hawl arall neu gais, yn terfynur Contract ar unwaith, yn llawn neu yn rhannol.

16. NATUR GAFFAELADWYR WEFAN

16.1 Er bod Adran anelu at gynnig y gwasanaeth gorau posibl, ni all Adra warantu y bydd y Wefan heb ddiffygion. Pe digwydd diffyg ar y Wefan, dylair Prynwr adrodd amdano wrth y Gwasanaeth Cwsmeriaid (gweler uchod am fanylion cyswllt) neu drwy e-bost at post@adrahome.com a bydd Adra yn ceisio cywiror diffyg cyn gynted ag y bydd yn rhesymol i Adra wneud hynny.

16.2 Gall mynediad y Prynwr at y Wefan gael ei gyfyngun achlysurol er mwyn caniatu i waith trwsio, cynnal a chadw a chyflwyno cyfleusterau neu wasanaethau newydd ddigwydd. Bydd Adran ceisio adfer y Wefan cyn gynted ag syn rhesymol iddo wneud.

17. DEFNYDD RHYNGWLADOL

Os ywr Prynwr yn dewis mynd ar y Wefan o leoliadau y tu allan ir Deyrnas Unedig, bydd y Prynwr yn gyfrifol am gydymffurfio chyfreithiau lleol.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Bydd gan Adrar hawl i oedi neu atal danfon neu leihau swm yr Eitemau a ddanfonir pe yi rhwystrir, llesteirir neu oedir rhag cyflenwi, cael neu ddanfon yr Eitemau drwy unrhyw amgylchiadau y tu hwnt iw reolaeth rhesymol, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i streiciau, cloi allan, damweiniau, rhyfel, tn, lleihad neu ddiffyg pŵer yn y man cynhyrchu, offer neu beiriant yn torri neu brinder llafur neu lafur a deunyddiau crai ddim ar gael or ffynhonnell arferol ac ni fydd Adran gyfrifol ir Prynwr am unrhyw golled o ganlyniad i hyn neu ddifrod a ddioddefir gan y Prynwr.

18.2 Os bydd perfformior Contract gan Adra yn cael ei rwystro gan unrhyw amgylchiadau force majeure, bydd gan Adrar hawl i gael ei ryddhau o berfformiad pellach or Contract ac atebolrwydd o dan y Contract. Os yw Adran gweinyddur fath hawl, bydd y Prynwr yn talu pris y Contract gan dynnu lwfans rhesymol am ran or Contract nad yw wedi ei gyflawni gan Adra.

19. AMRYWIAD

Ni fydd unrhyw amrywiad neu addasiadau ir Contract yn orfodol oni bai eu bod wedi eu cofnodin ysgrifenedig au harwyddo gan Adra ar Prynwr.

20. ILDIAD HAWL

Ni fydd ildiad hawl gan Adra neu fethiant Adra i arfer unrhyw hawl neu fynnu perfformiad caeth unrhyw ddarpariaeth or Contract yn gweithredu fel ildiad hawl o, neun cau allan unrhyw arfer neu orfodaeth pellach ar unrhyw hawl neu ddarpariaeth arall ir Contract.

21. TORADWYEDD

Mae pob darpariaeth or Contract yn doradwy ac yn wahanol ir gweddill. Bwriadar parton bod pob darpariaeth or fath yn ddilys ac yn parhau i fod yn ddilys ac yn orfodol ir graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith. Pe bai, mewn unrhyw achos penodol, y bydd unrhyw un or Termau ac Amodau hyn yn cael eu cymryd yn annilys neu nad ydynt yn ymwneud r contract, bydd y telerau ac amodau eraill sydd yma yn parhau mewn grym ac effaith llawn.

22. HAWLIAU TRYDYDD PARTI

Nid oes gan berson nad ywn barti ir Contract hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partion) 1999 i orfodi unrhyw delerau or Contract ond nid yw hyn yn effeithio unrhyw hawl neu welliant gan drydydd parti syn bodoli neu sydd ar gael ar wahn ir Ddeddf honno.

23. RHYBUDDION

23.1 Bydd unrhyw hawliad, rhybudd neu gyfathrebu arall a roddir neu a wneir neu mewn cysylltiad r contract, yn ysgrifenedig.

23.2 Ystyrir y bydd unrhyw hawliad, rhybudd neu gyfathrebu or fath a roddir neu a wneir yn unol r cymal 23 hwn wedi cael ei roi neu ei wneud yn ei bryd fel a ganlyn:

23.2.1 os bydd wedi ei anfon gyda phost dosbarth cyntaf y talwyd amdano ymlaen llaw, ar yr ail Ddiwrnod Busnes wedi diwrnod y postio; neu

23.2.2 os bydd wedi ei ddanfon llaw, wedi danfon ir cyfeiriad a ddarparwyd yn y Contract; neu

23.2.3 os bydd wedi ei ddanfon gyda ffacs, ar amser ei dderbyn ym mheiriant ffacs y derbynnydd,

Ac ystyried fodd bynnag, os bydd wedi ei ddanfon llaw ar ddiwrnod nad ywn Ddiwrnod Busnes neu ar l 4pm ar Ddiwrnod Busnes, ystyrir, yn hytrach, y bydd wedi ei roi neu ei wneud am 9yb ar y Diwrnod Busnes nesaf.

23.3 Bydd unrhyw hawliad, rhybudd neu gyfathrebu arall fel hyn, yn achos gwasanaeth drwyr post neu ddanfon llaw wedi ei gyfeirio (yn unol ag y darperir yn y cymal 23 hwn) ir derbynnydd yng nghyfeiriad y derbynnydd a nodir yn y Contract neu i gyfeiriad arall or math y gallair derbynnydd fod wedi hysbysu parton eraill amdano yn ysgrifenedig fel cyfeiriad y derbynnydd ar gyfer gwasanaeth.

23.4 Bydd unrhyw hawliad, rhybudd neu gyfathrebu arall fel hyn, yn achos gwasanaeth drwy ffacs, yn cael ei anfon ir derbynnydd gan ddefnyddio rhif ffacs mewn cyfeiriad allai (yn unol darpariaethau or fath) fod wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaeth drwyr post.

24. CYTUNDEB CYFAN

Maer Contract yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y parton ac maen disodli unrhyw gytundebau a dealltwriaethau blaenorol rhwng y parton. Maer Prynwr yn cydnabod wrth fynd i Gontract, nad ywn gwneud hynny ar sail nac yn dibynnu ar, unrhyw gynrychiolaeth, sicrwydd neu ddarpariaeth arall ar wahn i fel y darperir yn un swydd yn y Contract.

25. CYFRAITH AC AWDURDOD LLYWODRAETHOL

Bydd y Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw Gontract yn cael eu llywodraethu neu eu dehongli ym mhob ystyr, yn unol chyfreithiau Cymru a Lloegr ac maer parton drwy hyn yn ymostwng i awdurdod cyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Yn Ôl